انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در واپسین زمان باقیمانده تا انتخابات سراسر مجلس، انجمن موبدان در نامه زیر از هیات اجرایی نظارت برانتخابات نماینده زرتشتیان در مجلس محترم شورای اسلامی ایران سراسرکشور خواستار است تا از رای دادن زرتشتیانی که از دین خارج شده و آیین هایی همچون فرقه های بهایی و مهربابایی را برگزیده اند در حوزه های انتخابی زرتشتیان جلو گیری شود. در ادامه متن این نامه را از دیدگان شما خوانندگان گرامی می گذرانیم.

به خشنودی اهورامزدا


گرامی هیات اجرایی نظارت برانتخابات نماینده زرتشتیان در مجلس محترم شورای اسلامی ایران سراسرکشور


سخت هشیار باشیم


از آنجا که اعلام فرموده اید که جهت رای دادن در برگزیدن گرامی نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس محترم شورای اسلامی، که فردا آدینه رشن ایزد و اسفنده ماه 3749 دینی، 12/ اسفند/90 درحوزه های انتخابات زacرتشتیان سراسر ایران بر گزار می شود، به ارائه کارت زرتشتی گری نیازی نمی باشد. خویشکاری (وظیفه) عرفی و شرعی و قانونی انجمن موبدان تهران است که، هشدار دهد که لطفا سخت مراقب باشید که به هیچوجه زرتشتیانی که از دین خارج شده و آیین هایی همچون فرقه های بهایی و مهربابایی را برگزیده اند و از نظر شرعی و قانونی دیگر زرتشتی شناخته نشده و از ادیان رسمی کشور نیستند، در این حوزه ها شرکت نکرده و رای خود را در صندوق نریزند. پیشاپیش از زحمات بی دریغ و همکاری بی کران همه شما گرامیان کمال سپاسگذاری را داریم.


انجمن موبدان تهران
رییس انجمن،

موبد رشید خورشیدیان

--------------------------------------------------------------

تصویر نامه

-------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate