انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انجمن موبدان تهران در گذشت روانشاد موبد شاه بهرام موید دینیار شهزادی، موبد بزرگ کالیفرنیا را به همه بهدینان به ویژه خانواده و نزدیکان و زرتشتیان اورنج کانتی امریکا آرامش باد گفته و با پیامی که در ادامه می آید آرزومند است که راه این موبد بزرک پر رهرو باشد.

 

به خشنودی اهورامزدا

با کمال تاسف باخبر شدیم که موبد شاه بهرام موبد دینیار شهزادی، موبد بزرگ کالیفرنیا و موبد آتشکده اورنج کانتی در سن 85 سالگی زندگانی را بدرود گفتند. این موبد فرزانه سالیان دراز در ایران آموزگار زبان انگلیسی بودند و سالها به پژوهش ادیان گوناگون و به ویژه دین زرتشتی گذرانیده و در خدمت به جامعه زرتشتی کوشش بسیار کردند.

موبد شهزادی در هنر نقاشی نیز چیره دست بودند و تابلو های بسیار ارزشمندی از ایشان به یادگار مانده که شاید بتوان نمایی از جشن نوزوتی را که در تالار خسروی تهران نگهداری می شود، یکی از ارزشمندترین نقاشی های ایشان دانست. این روانشاد فرزانه سالها سردبیر مجله چهره نما بودند و کتاب آموزش «پیغام زرتشت» را برای نوجوانان زرتشتی نگاشته اند که مورد استقبال خوب همکیشان قرار گرفت.

انجمن موبدان تهران فقدان این فرزانه فرهیخته را به جامعه زرتشتیان - به ویژه بهدینان ساکن آمریکا- آرامش باد عرض می نماید. روان آن بهشتی روان شاد و بهشت برین جایگاهشان و راهشان پر رهرو باد.
از درگاه اهورامزدا آرمان داریم که بازماندگان آن شاد روان دیر زیوند، شاد زیوند، تا زیوند به کامه زیوند

گیتی شان باد به کامه تن - مینویشان باد به کامه روان

انجمن موبدان تهران

--------------------------------------------------------------

تصویر نامه

-------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate