انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

ایریسته نام اروانو یزه میده
به روان درگذشتگان پارسا، درود باد

با دلی آکنده از اندوه، درگذشت رادمرد نیکوکار، روانشاد موبد مهربان زرتشتی که تمام زندگانی پربار خویش را در رسیدن به آرمان اشوزرتشت سپری کرد و جز راست نپویید و جز نیک نجویید و با تمام توان در آبادانی و پیشرفت ایران و جهان کوشید، را به همسر گرامی، فرزندان فرزانه، بازماندگان فرهیخته ی آن شادروان و دیگر بهدینان دین دار و دینیار سراسر گیتی، آرامش باد می گویم.
اینجانب در تمام درازای زندگانی، بویژه در هفت سالی که ریاست انجمن موبدان تهران را بردوش داشتم شاهد بودم که این رادمرد بزرگ با چه شور و عشقی، یاری رسان جامعه به ظاهر کوچک و به معنا بزرگ زرتشتی بودند.

شادی روان آن شادروان و زندگانی سرشار از تندرستی و پیروزی را برای همگی شما گرامیان از درگاه اهورامزدای بی نیاز، آرمان دارم.
امید که همگی ما مزداپرستان نیز بتوانیم ادامه دهنده راه راست نیکی افزای آن بزرگمرد تاریخ زرتشتیان باشیم.

ایدون باد . ایدون ترج باد
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان و خانواده

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate