انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
انجمن موبدان برای هدیه به نوعروسان و تازه دامادان زرتشتی، اقدام به چاپ گواهی ازدواج نموده است. این برگه ها از سوی انجمن های زرتشتی هر محل در اختیار موبدان و موبدیاران برپا کننده آیین گواه گیران قرار می گیرد تا به عروس و داماد تازه پیشکش شود.
 
روی برگه گواه مشخصات همسران و گواه ها نگاشته می شود و در پشت برگه نیز متن اندرز گواه گیری به چاپ رسیده است.
 
متن اندرز گواه زرتشتیان و پندهایی پیرامون ازدواج و زناشویی را که برگزفته از این گواهی نامه است در ادامه می خوانید:
 
ای نو عروسان و تازه دامادان، اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با ضمیری روشن آن را نیک دریابید. " همواره درزندگی با مهر و محبت زندگی نموده و کوشش نمایید در راستی و پاکی از یکدیگر پیشی جویید" چه بی گمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد. کتاب آسمانی گاتها- وهیشتواش گات (یسنا 53 -5)

ای نو عروسان و تازه دامادان، اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با ضمیری روشن آن را نیک دریابید. " همواره درزندگی با مهر و محبت زندگی نموده و کوشش نمایید در راستی و پاکی از یکدیگر پیشی جویید" چه بی گمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد. کتاب آسمانی گاتها- وهیشتواش گات (یسنا 53 -5)
گواهی ازداوج ، هدیه انجمن به نوعروسان و تازه دامادان
اندرز اشوزرتشت سرآغاز هدیه انجمن موبدان به نو عروسان ونو دامادانی می باشد که از این پس پیوند همسری آنها برقرار می شود. این گواهی که در دو رویه و شامل گواهی نامه و اندرز گواه گیری می باشد بر روی کاغذ بسیار مرغوب چاپ و در اختیار موبدان گواه گیرنده قرار می گیرد تا پس از مراسم گواه گیری و پر نمودن آن ، به این همسران پیشکش گردد تا با نگهداری و اجرای اندرزهای آن زندگی سراسر خوشی را پیش روی خود داشته باشند. در ادامه متن اندرز گواه گیری برای استفاده آورده شده است.

به خشنودی اهورامزدا

اندرز گواه گیری در آیین پیوند همسری زرتشتیان

نخست : ستایش و نیایش اهورامزدا، آفریدگار هستی بخش یکتا و بی همتا را که همه گونه داد ودهش را در زندگی به ما ارزانی داشته است، بجای آورید.

دوم : به پیامبری اشوزرتشت اسپنتمان و به دین وه مزدیسنی استوار مانید، هر آینه به اشویی و راستی گرایید و با اندیشه و گفتار و کردار نیک در جهان زیوید.

سوم : سدره و کشتی را که نماد پیروی از آیین راستی است، پیوسته با خود داشته باشید و فرزندانتان را سفارش کنید تا به هنگام خردمندی و پذیرش آیین راستی، تا 15 سالگی سدره پوش شوند و درهمه گاه به داد و آیین دین وه مزدیسنی به ستایش و نیایش اهورامزدا بپردازند.

چهارم: در برپایی گاهانبار و دستگیری از نیازمندان کوتاهی مکنید، در پنجه و فروردینگان که روز ویژه هماروانان است آن چه از درون و مِیَزد و آفرینگان در دسترس باشد به جا آرید، تا روان و فروهر نیاکان خشنود گشته، نیکی و شادی افزون گردد.

پنجم : مراسم سنتی یادبود درگذشتگان را انجام داده و نیازمندان را با دهش خود یاری رسانید، زیرا خشنودی روان و فروهر مینوان در انجام کار نیک از سوی گیتیان است.

ششم : از مادر و پدر و استاد سپاسدار باشید و آنها را گرامی دارید، زیرا خشنودی اهورامزدا نیز با خشنودی این سه تن فراهم می گردد.

هفتم : همیشه به یاد خدا و خیراندیش باشید و از روزهای ماه نیز یکی را برگزینید و در آن روز بیشتر به داد و دهش پردازید و اشویی را گسترش دهید ، تا اهورامزدا یاورتان باشد و از هرگونه کژروی و گمراهی باز دارد. روزی که انتخاب کرده اید نام ببرید...............

هشتم : در زندگی راهنمای دانایی را برگزینید تا در پیشرفت کارها راه گشایتان باشد. زیرا دانش پراکنده است و کار با رهنمونی دانا، نیک فرجام باشد. دانایی که برگزیده اید نام ببرید:...................
گواهی ازداوج ، هدیه انجمن به نوعروسان و تازه دامادان
+ اورمزد هروسپ توان که انسان را با بخشش نیروی خرد و وجدان و گویایی از دیگر آفریدگان گیتی برتر آفرید، دادش مردم دوستی است، پس دیگران را میازارید، نه به منش، نه به گوشن و نه به کنشن. بیگانه ای که فرا رسد جای و خوراکش دهید و او را از گرسنگی و تشنگی و سرما و گرما درامان دارید. با زیردستان و کهتران مهربان باشید و سالاران و مهتران را گرامی دارید. به داد و پیام امشاسپندان که فروزگان اورمزد پاک هستند، راه پویید تا داداراورمزد رایومند وخرومند ازشما خشنود باشد.

+ داد و آیین وهمن امشاسپند آشتی جویی و نیک اندیشی است نیک خواه و وه منش باشید و کینه ورز و ستیزه جو مباشید، بدی مکنید و از همراهی با بدکاران بپرهیزید. دانش اندوزید و خردمندی پیشه کنید. فرهنگ گسترید و با کژاندیشی مبارزه نمایید. با دوستان نیکی ورزید و با دشمنان به داد کوشید. حیوانات را نگاهبان باشید.

+ داد و آیین اردیبهشت امشاسپند راستی و پاکی است. در جستوی راستی ها باشید و درون و برون خود را پیوسته پاک داشته از کژی و ناپاکی بپرهیزید. اشویی پیشه کنید و به داد اشا راه پویید، زیراهنجار هستی تنها بر اشویی استوار است. به منش نیک منید، به گوشن نیک گویید، به کنش نیک ورزید و با همدیگر یک دل و یک زبان بوده از دروغ و سوگند و فریب دوری نمایید. آتش را که نماد روشنایی و اشویی در گیتی است گرامی داشته، به ناپاکی میالایید.

+ داد و آیین شهریور امشاسپند نیرومندی و خویشتن داری است. در راه سروری و توانگری کوشا باشید. شهریاران و رهبران دادگر را یاوری نمایید و گرامی دارید و از بیکاری و کاهلی دوری گزینید. از فرارونی (راه حلال) و درستکاری، خواسته اندوزید و بر خواسته کسان دست میازید و رشک مبرید. ایوخشست (فلزات) را گرامی دارید.

+ داد و آیین سپندارمذ امشاسپند، فروتنی و مهرورزی و پیمان داری است. در زندگی آزاده و فروتن بوده و با همدیگر دوست و مهربان باشید. ترمنشی(غرور) وخودپسندی مکنید. پاک چشم باشید. یکدیگر را باور کنید و به هم بدبین مباشید. خویشاوندان نیازمند را از خواسته (مال) خویش یاری دهید. آموزشگاه، بیمارستان و دیگر بنیادهای نیک نهاده، همچون زمین سودمند و بردبار باشید و زمین را نیز پاک داشته و آباد کنید.

+ داد و آیین خورداد امشاسپند، رسایی وآبادانی است. دل خود را شاد و تن خود را پاک دارید. زیرا پاکی تن جلوه ای از اشویی روان است. ناسپاسی مکنید و اندوهگین مباشید. گیتی را با چشم نیک بینید و از اهورامزدا خرسند و سپاسدار باشید. آبادی سازید. شادی افزایید. آب را که مایه سرسبزی وآبادانی است پیوسته پاک داشته، بیهوده استفاده نکنید.

+ داد و آیین امرداد امشاسپند جاودانگی و دیرزیوی است. تن خود را درست و توانا دارید. از سستی و کاهلی دوری گزیده در جستجوی نام نیک و رسیدن به جاودانگی باشید. خانه و جامه خویش و زیستگاه دیگران را پاک و بی آلایش دارید. در پاسداری از چهار آخشیج کوشش نمایید. گیاه و درخت را افزایش دهید تا سرسبزی گسترش یابد. دارو و درمان به نیازمندان رسانید. دردمندان و افتادگان را پرستار باشید.

باشد که به سفارش پیامبرمان اشوزرتشت، در نیک منشی و مهرورزی از یکدیگر پیشی گرفته و همواره زندگی را به خوشی و خرمی سپری کنید. اشم وهو...

 
* * * * * * *
نشانه های سفره آیین گواه گیری

قیچی به مفهوم آن است که زن و شوهر باید همه مشکلات زندگی را با مشورت و یاری یگدیگر برطرف سازند و به مانند دو تیغه قیچی با همکاری یکدیگرمشکلات را حل کرده، در مسیر زندگی پیش روند.

نخ وسوزن، به زن و شوهر پیام می دهد که هرگاه اختلافی پیش آمد، کوشش کنند که به سرعت و با دقت آن را رفو کنند.

لاله درطرفین میز، به معنای روشنایی و آرزوی روزهای خوش است .

تخم مرغ، درون پیش دستی را پس از گواه گیری از پشت بام به بیرون پرتاب می کنند، بدین مفهوم که مادر و پدر عروس و داماد همه زحمت های خود را به یک تخم مرغ صلح کرده از این به بعد، تنها نقش مشاور را برای عروس و داماد بازی کرده، در زندگی خصوصی این زوج دخالت نخواهند کرد.

سنجد و آویشن در همه مراسم شادی زرتشتیان به مفهوم آرزوی طول عمر زیاد و پرباری زندگی دیده می شود.

انار و سکه به مفهوم بار دهی و داشتن و تربیت کردن فرزندان شایسته و دارا ، از راه راستی و درستی و زندگی شیرین و پربار است.

قند سبز به نشانه سبز بختی و شیرین کامی بین افراد خانواده عروس و داماد دست به دست می شود.

انجمن موبدان تهران
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate