انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

مجمع همگانی نوبت نخست هموندان انجمن موبدان تهران روز آدینه 25 تیر ماه برگزار شد.

این نشست از ساعت 9 بامداد در دبیرخانه انجمن موبدان در ساختمان سازمان فروهر برای گزینش بازرس و ارایه بیلان های کاری و مالی این انجمن برپا شد.
در این نشست که با باشندگی موبدان، موبدیاران و هموندان انجمن همراه بود، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان (سرنشین انجمن موبدان) خویشکاری انجمن موبدان را پاسخگویی به پرسش ها دانست و گفت «وظیفه» تعهدی است که دیگری بر گردن کسی می نهد اما «خویشکاری» را خود شخص بر اساس دانایی و خردمندی خویش بر عهده می گیرد.
در ادامه این نشست کتابچه ای از گزارش کارکردهای انجمن موبدان و نامه نگاری های این انجمن در اختیار باشندگان قرار گرفت و پس از آن موبدیار اردشیر مانکجی منکچیان، دکتر پرویز اهورایی، دکتر مهران سپهری، مهرانگیز موبد رستم شهزادی و خرمن به عنوان هیات رییسه مجمع انتخاب شدند.
گزارش مالی انجمن از سوی موبد سهراب هنگامی (خزانه دار) و گزارش کاری انجمن از سوی موبد دکتر مهراب وحیدی (دبیر) ارایه شند و به تایید دکتر فرزانه گشتاسب (بازرس) رسید.
در ادامه این نشست، گوهر ورهرامی، فرزانه گشتاسب و پروین شهزادی نامزدهای بازرسی در این دوره گردش کاری انجمن موبدان بودند که از این میان دکتر فرزانه گشتاسب به عنوان بازرس برگزیده شد.
دستور کار بعدی این نشست، گزینش هموند جانشین هیات مدیره انجمن موبدان تهران بود که از میان پوروشسب سروش پور، پروین فیروزبخت و نازنین خورشیدیان، نازنین خورشیدیان برگزیده شد.

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate